ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Chceme usilovat o to, aby předškolní vzdělávání přirozeným způsobem doplňovalo rodinnou výchovu. Dětem se snažíme předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v blízkém prostředí skupin vrstevníků. A to cestou výchovy a vzdělávání, založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Přispíváme tak k osvojování předpokladů pro celoživotní vzdělávání, kladný vztah k přírodě a získávání klíčových kompetencí již od raného věku dítěte.

Vzdělávací cíle a záměry

Usilujeme o rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální, a proto přihlížíme při své práci na rámcové cíle:

 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení,
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Vzdělávací obsah

Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do pěti oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení.

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Vzdělávací nabídka

Náš školní vzdělávací program má název:

"JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRIMA"

Motivací pro nás byla stejnojmenná báseň, kterou znají postupně všechny děti naší mateřské školy.

Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je to prima.
A co všechno umíme?
Celý den si kreslíme.

Proč jsme zvolili tento název?
Snažíme se vycházet z místních znalostí, podmínek a prostředí, využíváme toho, co kdo z nás nejlépe umí. To vše chceme tvůrčím způsobem dětem předat, tak aby se cítily spokojeně.

Školní vzdělávací plán je strukturován do 5ti tématických celků.

 1. V dobrém jsme se sešli...
 2. Malíř podzim přišel k nám...
 3. Jede zima jede...
 4. Jaro už je tu...
 5. Léto, milé léto...

Jednotlivé měsíční tematické celky, reagující na aktuální potřeby dětí, obsahují vždy několik integrovaných bloků nebo projektů, které si už v každé třídě zpracovávají třídní učitelky (viz třídní vzdělávací plán). Za toto plánování jsou zodpovědné obě učitelky každé třídy. Výběr a realizace vhodných témat je proces velmi důležitý, protože jejich obsah je významným prvkem ovlivňujícím celé vzdělávání na mateřské škole.

GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ