INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NASTUPUJÍCÍCH DO MŠ

Základní údaje o škole

MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace

Provoz školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin - prosíme o včasné vyzvedávání z MŠ!

Mateřská škola SÍDLIŠTĚ je mateřská škola s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd s celodenní péčí.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.30 hod.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, kterou zapíší do Zmocnění a toto pověření platí na dobu 1 roku. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!!!

Docházka dítěte do MŠ - děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8.15 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny.

Oznámení nepřítomnosti dítěte - zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8,15 hodin, a to osobně, telefonicky, e-mailem či přes WhatsApp. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne.

Co dítě potřebuje do MŠ:
 • vhodné, pohodlné oblečení do třídy (tepláčky, kalhoty, tričko, zástěrku apod.), spodní prádlo, ponožky
 • bačkůrky (uzavřené), holínky, ortopedické sandálky s pevnou patou
 • náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku, pokrývku hlavy, pláštěnku apod.). Rodiče vše uloží do košíku či kapsáře dítěte do šatny.
 • pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá (1x týdně - vždy v pátek si nosí děti na vyprání domů)
 • děti musí mít své věci označené, podepsané
 • do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví (v zájmu zdraví ostatních dětí)
 • projeví-li se onemocnění během dne, informuje učitelka neprodleně zákonné zástupce dítěte
 • rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání po předchozím písemném upozornění rodiče (dle § 35, odst. 3, školský zákon č.561/2004 Sb.) jestliže:

 • se dítě bez omluvy nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy
 • v průběhu zkušební doby, pokud bylo dítě na zkušební dobu přijato (zkušební doba je vymezena na dobu nejdéle 3 měsíců)
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady
Spolupráce s rodiči:
 • MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ
 • rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení
 • předávání informací rodičů a učitelek - dle potřeby při předávání dítěte
 • MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech
 • rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI SE VŠEMI RODIČI!!
GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ