ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace

Adresa: Skloněná 1414, 463 11 Liberec 30
Právní norma: příspěvková organizace

Součástí školy je školní jídelna
IČO: 46746234
Telefon: 774517299, 485 739 133
E-mail: mssidliste@vratislavice.cz
Web: www.ms-sidliste.cz
Ředitelka školy: Mgr. Hana Šimková, zástupkyně ředitelky Soňa Dittrichová

1. Vydání a závaznost školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí prokazatelným způsobem. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí. - tímto je pro účastníky vzdělávání školní řád závazným dokumentem

2. Cíle předškolního vzdělávání

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen "vyhláška o MŠ"), v platném znění.

Cíle předškolního vzdělávání jsou pro naši MŠ zpracovány v školním vzdělávacím programu nazvaném "Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima". Tento dokument je zpřístupněn ve vstupní hale MŠ.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole, pedagogů

3.1 Práva dítěte

Práva dětí zaručuje "Listina lidských práv a svobod" a "Úmluva o právech dítěte" a práva stanovená školským zákonem
Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném MŠ zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.
Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ.
Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
Dítě má právo při nástupu do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).
Dítě individuálně integrované má právo na vytvoření podmínek vedoucích k jeho všestrannému rozvoji.

3.2 Povinnosti dítěte odpovídající jeho věku a možnostem

Naše mateřská škola děti vede k povinnostem:

 • dodržovat stanovená a společně domluvená pravidla soužití v MŠ
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami a nepoškozovat další majetek školy
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si,
 • dodržovat osobní hygienu,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy své přání či potřebu,
 • oznamovat učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnění pokynů zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.
3.3 Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
Zákonný zástupce má právo projevit připomínky k provozu MŠ, zaměstnancům školy.
Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
Na webu školy je provozu elektronická schránka důvěra na připomínky zákonných zástupců. Je možno si sjednat schůzku s vedením školy kdykoli na mobilním čísle – 774517299 či na emailu – mssidliste@vratislavice.cz
Informování zákonných zástupců probíhá formou emailů, nově formou SMS – portál Správa MŠ, webových stránek, nástěnek, formou WhatsApp

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). Vzdělávání probíhá prezenční i distanční formou. To je poskytováno, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole, v počtu stanoveném právním či mimořádným předpisem. Zákonní zástupci mají povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, jsou odpovědni za to, že přivádějí dítě zdravé, čistě a vhodně upravené, dokládat důvody nepřítomnosti dítěte.
Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Zákonní zástupci jsou povinni poskytnout součinnost (konzultace s pedagogem, návštěva poradenského zařízení, pediatra, atd.)při řešení problémů vzniklých změnou zdravotní způsobilosti nebo jinými závažnými skutečnostmi (např. fyzické útoky, nedodržování základní hygieny, psychické problémy, atd.) - rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dětí ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Zákonní zástupci mají povinnost ihned oznámit infekční či parazitické onemocnění dítěte a zajistit, aby se po prodělaném onemocnění dítě do kolektivu vracelo ve stavu, kdy nehrozí přenos na ostatní účastníky vzdělávání.(v případě infekčního charakteru požadujeme potvrzení lékaře).
Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,…), údaje pro vedení školní matriky.
Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

3.5 Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti (U práv pedagogických pracovníků se vyřazuje k 1.1.2024 formulace "využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti".)
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
3.6 Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

4. Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání
Je stanovena směrnicí "O úplatě za předškolní vzdělávání" a je vyvěšena v MŠ. Ředitelka může prominout úhradu úplaty za vzdělávání po předložení Potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

K 1.1.2024 - Výši úplaty za poskytování předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu určuje zřizovatel.

Úplata za školní stravování dětí
Výše stravného je stanovena vedoucí stravování dle platné vyhlášky a je zveřejněna na vývěsce u šaten, též na webových stránkách školy.

Způsob platby
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).
Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na účet školy 982793379/0800, ve výjimečných případech v hotovosti do 20 dne v aktuálním měsíci.

Informace pro zákonné zástupce o aktuálních částkách poskytuje web školy - záložka stravování.

5. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu (školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy v obecně závazné vyhlášce), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Řídí se aktuálními právními předpisy v daném období.

Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou obecního periodika, vývěskou, portálem – "zapisydoskol", na webových stránkách školy - www.ms-sidliste.cz v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vygenerovat na portále "zapisydoskol". Informace se aktuálně nachází webových stránkách na adrese: www.ms-sidliste.cz

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Informace o přijetí jsou zveřejněny vyvěšením na úřední desce a webu školy.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Toto nově neplatí pro děti povinného předškolního vzdělávání.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školskýmslužbám za stejných podmínek jako občané ČR (občané EU), pokud mají právo pobytuna území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty.Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebopřechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Do MŠ mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Ředitel školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na červnovou schůzku, kde dostanou informace o provozu MŠ. Dále si vyzvednou Dohodu o docházce, ve které se ředitelka školy dohodne se zákonnými zástupci dny docházky a délku pobytu. Dále Pověření k vyzvedávání, kde mohou rodiče pověřit jinou osobu pro přebírání a předávání dítěte při vzdělávání v mateřské škole, Přihlášku ke stravování a Evidenční list dítěte. Podepsané a náležitě vyplněné dokumenty předají nejpozději do 25. 8. ředitelce školy.

5.1 Povinné předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání

Rozsah povinného vzdělávání v mateřské škole, omlouvání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky a stanovuje se v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání a to mezi 8:15 – 12:15 hodinou. Vzdělávání lze vzhledem k mimořádným opatřením realizovat i distančně.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (písemně, telefonicky), a to i v případě distanční formy vzdělávání. Nepřítomnost se zaznamenává a eviduje v třídním docházkovém listu. Správnost údajů zákonný zástupce vždy koncem měsíce potvrdí svým podpisem.

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:
1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského zákona.
2. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání). Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Distanční vzdělávání

Přesně jej definuje § 184a školského zákona. Vzdělávání může probíhat prezenční, ale nově i distanční formou = vzděláváním na dálku. To je poskytováno, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole, v počtu stanoveném právním či mimořádným předpisem. Poskytuje se dětem s povinným předškolním vzděláváním. MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ, např. výukou na dálku, výukou off-line či konzultacemi, nabídkou webových stránek s inspirativními internetovými odkazy, předáváním námětů na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí. MŠ potřebné informace a odkazy předává prostřednictvím např. SMS, emailem, telefonicky či osobním předáváním výukových materiálů.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, další ověření s nimi dohodnuto v průběhu školního roku, taktéž i v případě zahájení IV v průběhu školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

5.2 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (nedodržuje školní řád).

K ukončení docházky též může dojít, pokud je dítě přijato na dobu určitou. Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

V průběhu roku může zákonný zástupce ukončit docházku z osobních důvodů. Zástupce dítěte podá písemně "Žádost o ukončení předškolního vzdělávání"

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

5.3 Evidence dítěte (školní matrika)

Podkladem pro vedení školní matriky slouží vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře, který do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ nejdéle do 25. 8. před zahájením docházky do MŠ po přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

6. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

7. Provoz a vnitřní režim školy

Základní informace o provozu a vnitřním režimu školy jsou zákonným zástupcům předány na úvodních třídních schůzkách v měsíci září. Dle aktuální potřeby jsou další schůzky svolány v průběhu roku.

7.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání ve Skloněné 1414, Liberec 30 – 4 třídy (v přízemí „Sluníčka“ a „Hvězdičky“, v 1. patře „Kytičky“ a „Kuřátka“).
Provoz v mateřské škole je stanoven od 6.30 – do 16.30 hodin. Budova se otevírá maximálně 5 minut před zahájením provozu v MŠ. Pobyt v areálu školy mimo tuto dobu musí být schválen ředitelkou MŠ.

Zahájení provozu ve třídě Sluníček – všechny děti se zde postupně schází do 7.00 – 7.30hodin. Děti se postupně rozchází do jednotlivých tříd.

V době ukončení provozu od 16:00 – 16:30 hod. v přízemí ve třídě Sluníček, výjimečně ve třídě Hvězdiček.

Zákonní zástupci přivádějí děti do MŠ do 8.15 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Pro vyzvedávání dětí po obědě se vchody budovy otevírají v 12.15 až 12.30hodin.

Poté se všechny vchody uzamykají ve 12.45 hod.

Odpoledne jsou vchody odemykány zákonným zástupcům v 15:00 hodin.

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Z provozních důvodů v případě potřeby (dovolená, nemoc, atd. pedagogů)dochází ke slučování tříd, rodiče jsou aktuálně informováni.

Režim dne je volný, flexibilní, didakticky cílené individuální, skupinové, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce či individuální relaxace, je jim to umožněno.

Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, náledí nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. Vysoké letní teploty jsou důvodem pro setrvání v budově MŠ.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek, spánek. Odpočinek je součástí režimu dne. Všechny děti po obědě relaxují při poslechu pohádky, jsou respektovány jejich biologické potřeby, mohou jen odpočívat, do spánku nejsou nuceny.

Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. Před nástupem dítěte do MŠ, škola obvykle poskytuje možnost v měsíci srpnu absolvovat zkušební pobyt v MŠ spolu se zákonnými zástupci.

Před zápisem do MŠ mají dle zájmu zákonní zástupci v „Den otevřených dveří“ (termín stanovuje ředitelka školy) možnost se svým dítětem navštívit MŠ, zařízení si prohlédnout a na vše potřebné se informovat ještě před podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání.

Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.Základní režim může být upraven v případě pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

ORGANIZACE DNE (časové rozpětí je různé dle věku dětí v jednotlivých třídách)
6,30 – 8.15 Scházení dětí, spontánní hry dle volby a přání dětí, individuální činnosti, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) - skupiny i individuálně
8,15 – 10.00 Ranní kruh, hygiena, svačina, činnosti řízeného i spontánního typu, cvičení, hygiena,
9.30 – 12.00 Pobyt venku
11,30 - 13.00 Hygiena, oběd, hygiena
12,40 – 14,30 Spánek, odpočinek na lůžku všech dětí, následně možnost klidových nespavých aktivit
14,15 – 16.30 Protažení na lehátku, hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti (hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností)

7.2 Organizace stravování dětí

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Pítka jsou umístěna v každé třídě a na zahradě MŠ.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8.15 hodin. V případě vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem po obědě, je možné, že si odpolední svačinu mohou s dítětem přijít sníst ve stanovený čas dle rozpisu níže uvedeného, protože jídlo z MŠ není možné vynášet mimo budovu školy.

Pokud se stane úraz či je zjištěno onemocnění dítěte dopoledne při pobytu v mateřské škole a rodič si dítě vyzvedne do domácí péče, je možno si v tento den vyzvednout oběd do vlastních nádob do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte elektronicky nebo telefonicky do 8:30 hod. (kontakty viz odstavec 5.3)

Podávání přesnídávky a svačiny: 08.30 – 09.00 hod., 14:30 – 15:00 hod.

Podávání obědů: 11.40 – 12.15 hod.

Přeplatky stravného za uplynulý školní rok se převádí na účet plátce v měsíci září. Zákonný zástupce nahlásí případnou změnu účtu nejpozději do 31.8. Dietní režim, pokud je doporučen lékařem, je možno řešit Smlouvou o individuálním dietním stravováním.

7.3 Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy, předávání dětí zákonným zástupcům, omlouvání nepřítomnosti dětí

Rodiče jsou povinni děti přivádět a vyzvedávat ve třídě, osobně je předat pracovniciMŠ, a pokud je třeba, informovat o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. V šatně nejsou děti rodiči ponechány bez dozoru při příchodu ani odchodu.

Rodiče mají právo a zároveň povinnost vykonávat rodičovskou odpovědnost (§ 865 OZ), tj. i předávat a vyzvedávat dítě z MŠ, ať jsou či nejsou sezdáni, nežijí spolu, a i když je dítě svěřeno do péče jednoho z nich.

Děti z MŠ vyzvedávají zákonní zástupci a osoby jimi písemně pověřené.

Zákonní zástupci v době určené pro příchod a odchod dětí využijí elektronického čipu, případně elektronického vrátného, kdy hlasitě nahlásí jméno své a jméno dítěte.

Do budovy nevpouští jiné osoby. Cizím osobám umožňuje vstup do budovy zaměstnanec školy, ověří účel a identitu, následně ji v areálu školy doprovází.

Po vyzvednutí dítěte zákonný zástupce a osoba písemně pověřená s dítětem v MŠ ani na pozemku školní zahrady déle nesetrvává. Bezodkladně opouští areál MŠ.

Pokud nedojde k vyzvednutí dítěte do stanovené doby, je povinen příslušný pedagogický pracovník kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat Orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb. O Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Pedagogický pracovník nesmí opustit s dítětem prostory školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka. Zákonní zástupci jsou povinni uhradit vzniklou škodu (přespočetné hodiny pedagogického pracovníka), dále je MŠ povinna informovat zákonné zástupce, že došlo k "narušení provozu školy"

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,15 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

 • VPJ písemně emailem, mob.: 605 270 748
 • osobně ve třídě učitelce, emailem do třídy (viz web)
 • telefonicky či sms na čísle: 774 517 299, WhatsApp, pevná l. 482 739 133(kl.22-28)

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, e-mailem nebo osobně mateřské škole.

7.4 Mimořádné akce školy

Všechny mimořádné akce konané v objektu školy i mimo ni jsou konány se souhlasem ředitelky školy.

MŠ informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích a výletech pořádaných MŠ písemným sdělením na nástěnkách (doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat vyvěšené informace u šaten jednotlivých tříd)., dále na webových stránkách školy, emailem po přihlášení k odběru novinek MŠ SÍDLIŠTĚ, SMS, případně ústním sdělením pedagogickým pracovníkem. V tyto dny se může provozní doba lišit od běžného provozu MŠ.

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

V případě, že nebude zákonný zástupce souhlasit s akcí mateřské školy, jejíž součástí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, oznámí písemně neúčast dítěte na této akci. Škola zajistí po tuto dobu dohled pracovníka školy.

7.5 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci, srpnu (zpravidla na 5 týdnů) a prosinci v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ (MŠ Lísteček)možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu.V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci, srpnu a prosinci. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

8.1 Minimální standard bezpečnosti

Mateřská škola se řídí "Programem primární prevence rizikového chování u dětí v mateřské škole"

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)
 • Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních- Minimální standard bezpečnosti Č.j.: MSMT-1981/2015-1
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019-2027
Příloha:
1. Pokyn k minimálnímu standardu bezpečnosti
2. Program primární prevence rizikového chování u dětí v mateřské škole
3. Bezpečnostní opatření dětí v mateřské škole
8.2 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace (poučení dětí) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. V případě pochybností ověří pedagogický pracovník identitu vyzvedávajícího.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti a požární ochrany.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru, přičemž je možnost poskytnout dítěti potřebnou intimitu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy či jiným zletilým zaměstnancem školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§6 odst. 6vyhlášky č.263/2007Sb).

Zvýšená pozornost je věnována činnostem pracovním (používání nástrojů – nůžky, nože, kladívka, atd.) a tělovýchovným (používání náčiní a nářadí – lavička, ribstole, atd.) Činnosti probíhají výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy.

Před veškerými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy (např. infrasauna) ve venkovních prostorách areálu mateřské školy kontrolují pedagogové, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, řídí se provozními řády provozů, odstraňují překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují v rámci svých možností jeho funkčnost a bezpečnost.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo do výšek atd.

Je zakázáno do MŠ nosit a dětem podávat léky. Výjimečné případy podávání medikace jsou řešeny v součinnosti s ošetřujícím lékařem a individuálně s ředitelkou školy a to písemnou formou mezí ní a zákonným zástupcem smlouvou o medikaci.

V rámci zamezení výskytu a šíření infekčního a parazitárního onemocnění mají rodiče povinnost tuto skutečnost ohlásit škole a po vyléčení přijímáme potvrzení od lékaře, jako záruku zdraví dítěte. Škola zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, z kolektivu a bezodkladně informuje zákonného zástupce. Do jeho příchodu zajistí dohled pedagogem školy či jiným zletilým zaměstnancem školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé,požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzděláváníformou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítětepísemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

8.3 Školní úraz

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Od vstupu dětí do prostor školy až do jejich odchodu.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích, kurzech atd.

Zákonní zástupci jsou bezodkladně o úrazu vyrozuměni. Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují informaci o úrazu (příloha „Knihy úrazů“). Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů (umístěna v kabinetu třídy Sluníček) a to do 24hod.od vzniku úrazu.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte. Doprovod dítěte k lékaři je zajišťován nejlépe po domluvě se zákonným zástupcem a to mateřskou školou nebo zákonným zástupcem či pověřenou osobou.

Ředitel školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. O uložení prostředků 1. pomoci jsou informováni všichni zaměstnanci.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

8.4 Podmínky bezpečnosti při činnostech konaných mimo školu

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

 • 20 dětí z běžných tříd, nebo
 • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené v odstavci
 • 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 • v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní nebezpečné předměty po cestě i při hrách a upozorní na možné nebezpečí, kterým je nutno se vyvarovat.

V tělocvičně v ZŠ, Sokolovně, na hřišti Na Rozcestí, atd., kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, řídí se provozními řády provozů, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují v rámci svých možností jeho funkčnost a bezpečnost.

V případě akcí, které jsou lektorovány externími pracovníky, provádějí pracovníci MŠ nepřetržitý dohled.

Při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

8.5 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (jako nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Dbáme na to, aby děti nenosily nebezpečné ozdoby a spony do vlasů, ozdoby rukou a na oděvech, nebezpečné hračky a předměty.

V celém areálu v průběhu vzdělávání a školních akcí platí výslovný zákaz kouření i elektronických cigaret a požívání alkoholických nápojů či omamných látek.

8.6 Podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi nesouvisejícími se vzdělávacím procesem

Mobily, cennosti, jízdní kola, atd. je v areálu školy nutno zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoli zranění, úrazu či poškození cizího majetku. Veškerou zodpovědnost nese majitel předmětného objektu.

8.7 Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a provozními pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

9. Podmínky zacházení s majetkem školy

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pracovníci školy i zákonní zástupci (i osoby pověřené) na to, aby nedocházelo k poškozování majetek školy.Podmínky odpovědnosti za vzniklou škodu jsou řešeny aktuálními legislativními předpisy.

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, v jednotlivých šatnách a na webu školy – www.ms-sidlliste.cz

Zaměstnanci jsou prokazatelným způsobem o jeho vydání a obsahu a povinnosti jej dodržovat informováni na poradách s vedením školy. Zákonní zástupci jsou prokazatelně seznámeni vyvěšením v budově a na webu mateřské školy. Po prokazatelném seznámení se školním řádem jsou všichni účastníci povinni jej dodržovat.

S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 30.8.2018
Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2018
Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě spolu s ředitelem školy.

Dodatek dne 1.9.2020 – Distanční vzdělávání
GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ