KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY V OBDOBÍ 2019 - 2024

1. Úvod

Základním předpokladem úspěšné řídící práce na škole je správné určení cílů řízení, při kterých vycházíme z konkrétních podmínek školy.

Na to, abychom mohli s určitostí říct, zda je nebo není škola efektivní, potřebujeme dostatek ukazatelů, které se v ní projevují. Pro zabezpečení správného výchovně-vzdělávacího procesu a plynulý chod školy je důležité respektování demokratických principů v každodenní práci, plánování, kontrolu a množství dalších úloh.

Systém plánovaní:

Při úvahách o dalším rozvoji školy vycházíme z těchto základních otázek:
 1. Kde je škola nyní?
 2. Kam bude škola směřovat?
 3. Jak toho dosáhneme?
 4. Co pro to uděláme?

2. Charakteristika mateřské školy

Název školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA“SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace
Sídlo: Skloněná 1414, 463 11, Liberec 30
Web školy: www.ms-sidliste.cz
IČO: 46 746 234
Zařazení do sítě škol: 9. 2. 1996
Obchodní rejstřík: 7. 6. 2006
Zřizovatel: Městský obvod Vratislavice nad Nisou - Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
Ředitelka: Mgr. Hana Šimková
E-mail školy: mssidliste@vratislavice.cz
Právní forma: příspěvková organizace – 1. 8. 1993

Naše čtyřtřídní mateřská škola s více jak čtyřicetiletou tradicí působí v obci Vratislavice nad Nisou. Součástí je školní jídelna. Budova naší školy ve Skloněné ulici poskytuje dětem celodenní předškolní vzdělávání. Nachází se v centru obce a se sousedící ZŠ tak tvoří logický celek. Celek dotváří vybavená zahrada a okolí s bohatou nabídkou lesů, parků, rybníků, řeky či sportovišť. Nechybí Sokolovna, kulturní centrum 101010 či lesopark se svým mobiliářem k všestrannému využití.

3. Vize, mise

Vize

Chceme být kvalitní mateřskou školou, kterou budou rodiče spolku s dětmi i nadále vyhledávat pro své vstřícné, vlídné a podnětné prostředí s individuálním přístupem a kvalifikovanými zaměstnanci. Přínosným spatřujeme spolupráci s místními partnery v naší obci.

Co to znamená?

Chceme navazovat na rodinnou výchovu a s rodinou spolupracovat. Snažit se o vzájemný respekt a tím vytvářet ideální podmínky pro všestranný rozvoj každého dítěte. Bezpečné klima a přátelský přístup, založený na dobrých mezilidských vztazích přispívá k pocitům svobody a spolupráce. Obohacení každodenních činností vidíme v propojenosti s místním partnery v obci. Nastavení kvalitní komunikace s rodiči považujeme za prioritu. Kromě důležité osobní komunikace využíváme v dnešní době nezastupitelné moderní technologie, bez kterých se neobejdeme ani při poskytování předškolního vzdělávání.

Mise

Je pro nás důležité, aby se děti i rodiče cítili vítaní a spokojení v bezpečném a vstřícném prostředí naší mateřské školy.

Pomocí podnětného a respektujícího prostředí usilujeme o spokojené dítě, které odchází z naší mateřské školy dostatečně připravené na další vzdělávání. Má představu o toleranci, respektu, zažilo pocit porozumění a důvěry. Vzdělávací nabídka svou rozmanitostí a pestrostí podporuje tvořivost a jeho maximální rozvoj. Rádi bychom vychovávali a vzdělávali takové osobnosti, které si přejeme ve svém životě potkávat

4. Výchovně vzdělávací proces

Cíl:

Naším cílem je usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání.

Respektovat skutečnost, že dochází ke změně stylu práce pedagogických zaměstnanců v přístupu k dětem, v respektování svobodné volby a spontaneity dětí.

Pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost.

Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Vést dětí k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními.

Předškolní vzdělávání chápat jako prostředek k osvojení základních klíčových kompetencí. Dítě postavené před problém, nebo nečekanou situaci, se učí řešit tento podnět aktivním způsobem, využíváním již získaných kompetencí (úměrně své úrovni).

Čeho chceme u dětí postupně dosáhnout? K čemu položit základy?
 • vzájemné spolupráci, umět být tolerantní k druhým
 • reagovat kladně na změnu a postupně se s ní učit vyrovnat
 • umět si vybrat a umět přijmout odpovědnost za své rozhodnutí
 • učit se rozpoznávat problémy a chtít je řešit
 • tvořivému myšlení, umět pracovat, využívat své představivosti
 • vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření
 • stavět základy prosociálnímu chování děti na osvojení si základních morálních hodnot. Tento cíl je dlouhodobý a vyžaduje úzkou spolupráci mezi MŠ a rodinou.
Co musíme udělat, abychom naplnily výše uvedené záměry?
 • povzbuzovat vývoj dětské sebedůvěry a samostatnosti
 • rozvíjet dětské jazykové a komunikační dovednosti
 • umožnit dětem být dětmi /aby se nebály reagovat přirozeně-dětsky/
 • zlepšovat dovednosti dětí podporující rozvoj soustředění a pozornost /aby dokázaly
 • naslouchat i ve větší skupině a po delší časový úsek/
 • rozvíjet socializaci dítěte /s ohledem na jeho vyspělost-směrem k vrstevníkům, učitelům, dospělým apod./
 • zvyšovat sebekontrolu dítěte/ aby postupně zvládalo své emoce a bylo schopno kontrolovat své chování/
 • posilovat tělesný a motorický vývoj /formou volných i záměrných aktivit/
 • zvyšovat zvídavost dítěte /aby mělo chuť zkoumat, objevovat, experimentovat
 • rozvíjet percepční dovednosti /aby postupně vnímaly velikosti, tvary/
 • povzbuzovat estetické vyjadřování /prostřednictvím divadla, tance, uměleckého zážitku/
 • umožnit dětem rozhodovat o volbě prostředků pro činnosti, volbě činnosti jako takové
 • umožnit dětem mít dobrý pocit ze své vlastní osoby, mít lepší sebevědomí, učit je sebeocenění, sebehodnocení
 • povzbuzovat děti ke kladení otázek, k vyžadování odpovědi na svou otázku
 • stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě
Východiskem je ŠVP „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRIMA“

Motivací ke společnému názvu je stejnojmenná báseň, kterou se učí děti naší mateřské školy. Kromě vstřícného a laskavého prostředí, kde je zdůrazněna především dětská individualita, bychom chtěli, aby život předškolního dítěte byl pohodový a plný prima zážitků. Je jen na nás je každému dle možností přiměřeným způsobem zprostředkovat!

Školní vzdělávací plán je strukturován od září do srpna do 5 integrovaných bloků.
 1. V dobrém jsme se sešli…
 2. Malíř podzim přišel k nám…
 3. Jede, zima jede …
 4. Jaro už je tu…
 5. Léto, milé léto…

Jednotlivé integrované bloky obsahují jednotlivé týdenní či dvoutýdenní plány práce či výběr projektů, které si v každé třídě zpracovávají a inovují třídní učitelky aktuálně dle potřeby.

Klademe důraz:
 • na dítě, respektujeme jeho individuální potřeby, každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost
 • na rozvoj klíčových kompetenci pro osobní rozvoj a uplatnění každého dítěte
 • na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě
 • na prožitkové učení a zkušenosti prostřednictvím činností
 • obsah vzdělávání dítěte odpovídá jeho osobním možnostem a potřebám, vychází ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají
 • podporuje takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj a postup v učení příznivé, vhodné a přirozené
 • na důsledné pozorování a diagnostická činnost
 • na účast rodičů na práci dětí a školy

5. Klima školy

5.1 Organizace prostředí
Cíl:

Pohoda prostředí a příznivé klima není dána jen prostorami v mateřské škole, ale též lidmi, kteří zde pracují a toto prostředí spoluvytvářejí. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Nastavovat takový režim, který je v souladu se zdravým stylem života. Zdravé a bezpečné prostředí všech prostor školy – podle platných norem.

Prostředky k dosažení cíle:
 • klast důraz na vzájemné vztahy všech zaměstnanců, spolupráci, uznávání jedněch druhými, respektování individualit, akceptování nápadů a návrhu, které budou přínosem pro efektivní chod školy
 • upřednostňovat týmovou prácí, otevřenost. Je naprosto nezbytná výměna názorů a zkušeností
 • vzájemná pomoc jednotlivých kategorií zaměstnanců za účelem řádného chodu školy
 • spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy
 • průběžně sledovat a kontrolovat stav materiálního zázemí a vybavení MŠ
 • průběžně a pružně reagovat ne potřebné změny režimu
5.2 Vztah učitelka – dítě
Cíl:

Učitelka je rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělávání. Budeme se snažit, aby učitelka nebyla jen ta, která rozhoduje, sděluje, řídí, kontroluje a hodnotí, ale aby působila jako průvodce na cestě za poznáním, aby pomáhala dětem nalézat orientaci v okolním světě. Všichni zaměstnanci školy se chovají k dětem jako ke svým partnerům, jsou jim rádci, poskytují jim podporu a pomoc s ohledem na jejich individuální potřeby.

Prostředky k dosažení cíle:
 • dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech zaměstnanců, rovné příležitosti
 • vytvářet prostředí důvěry „učitel – dítě“
 • respektovat jeden druhého
 • pomáhat jednotlivcům k začlenění do kolektivu
 • nikdy nezapomínat, že učitelka je vzorem pro chování, jednání, komunikaci a aktivitu dětí
 • nikdy se nenechat ovlivnit záporným chováním dítěte, jeho neukázněností
 • nikdy nesmím dítě snižovat kritikou před kolektivem
 • dítěti prokazovat respekt tím, že vždy používám jeho jméno
5.3 Personální oblast
Cíl:

Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy, pečovat o jejich odborný růst. Ve vzájemných vztazích všech pracovníků vytvářet atmosféru klidu, pohody, tolerance. Uplatňovat demokratické metody vedení, znát dobře personál, umět je vyslechnout, pochopit, vcítit se do jejich problémů. Udržovat stabilní kolektiv, zaměstnance pozitivně motivovat.

Prostředky k dosažení cíle:
 • podporovat intenzivní výměnu informací na pracovišti
 • zkvalitnit kontrolní činnost
 • vypracovat účelný kontrolní systém s konkrétními závěry, doporučeními a kontrolou
 • vést pracovníky k sebehodnocení
 • společně promýšlet potřeby školy, koncepci rozvoje, celoroční plány školy, oblasti a cíle autoevaluace
 • prostřednictvím společných neformálních akcí rozvíjet kolegiální a přátelské vztahy
 • umožnit a podporovat DVPP související s moderními a inovačními trendy. Tematické semináře volené na základě výsledků hospitací a kontrol
 • prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivců
 • vzájemné metodické hospitace, besedy, apod.
5.4 Organizace řízení
Cíl:

Kvalitní a dobrou organizací vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost. Upřesňovat organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumenty školy, inovovat je, aby odpovídaly skutečným potřebám. Snažit se o co nejlepší informovanost všech zaměstnanců.

Prostředky k dosažení cíle:
 • vytvořit jasný informační systém, zajišťující včasnou a přesnou informovanost všech pracovníků (roční plán, provozní porady, pedagogické rady)
 • stanovit základní pravidla pro život školy
 • rozvíjet týmovou práci učitelů, měnit role nadřízeného a podřízeného při střídání aktivit
 • promyšleně a rovnoměrně zadávat jednotlivé úkoly jiným pracovníkům
 • loajalita ke škole
 • problém či závažné rozhodnutí prodiskutovat, nalézt společné vhodné řešení
5.5 Materiální podmínky a vybavenost, využití finančních prostředků
Cíl:

Postupně zkvalitňovat materiální podmínky ve škole, zvyšovat bezpečnost a zlepšovat hygienické podmínky. Udržet bezpečný bezbariérový přístup. Vylepšovat estetickou výzdobu školy.

Prostředky k dosažení cíle:
 • přizpůsobit interiéry tříd k práci dětí dle vlastní volby, vytvoření koutů, center, stanovišť pro skupinovou a individuální práci
 • úsporně, ale efektivně a se vkusem pořizovat vhodné učební a školní potřeby, inventář tříd a přídavných místností
 • vybavit třídy úložnými prostory s bezpečným přístupem jak pro personál, tak i děti
 • finančními prostředky získanými doplňkovou činností posilovat hlavní činnost školy
 • dopadové plochy na školní zahradě
 • doplnit herní prvky na zahradě – bývalé prostory jeslí
 • postupně vyměnit kryty topení v budově školy
 • zabezpečení budovy kamerovým systémem, zabezpečení proti vniknutí cizí osoby do prostor školy
5.6 Předávání informací
Cíl:

Přenos informací by měl vytvářet pozitivní obraz školy. Informovat veřejnost pomocí webových stránek, prostřednictvím školních nástěnek, třídních schůzek, pomocí internetových platforem a výroční zprávou.

Prostředky k dosažení cíle:
 • www stránky pravidelně aktualizovat -pro lepší informovanost veřejnosti o činnosti školy, anonymní schránka důvěry
 • pravidelně inovovat informační nástěnky
 • propagace v médiích a tisku
 • návrhy možností poradenství pro rodiče a všechny kdo se chtějí poradit o výchově dětí, spolupráce se speciálním pedagogem
 • využití elektronických médií, aplikací, portálů

6. Spolupráce s rodiči

Cíl:

Jedním z hlavních úkolů školy je dobrá komunikace s rodiči s využitím moderních a přístupných technologií. Pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je důležité vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Škola poskytuje prostřednictvím školních nástěnek a www stránek základní a objektivní informace o činnosti školy. Shrnutí školního roku je k dispozici ve vlastním hodnocení školy.

Prostředky k dosažení cíle:
 • dobrá informovanost o dění ve škole – třídní schůzky, besedy, výstavky prací dětí, aktuální zprávy na nástěnce, www stránky, schránka důvěry, atd.
 • informovat o možné spolupráci se speciálním pedagogem
 • přistoupit ke spolupráci již při prvním styku s rodiči tj. při zápisu dětí do MŠ
 • umožnit rodičům s dítětem návštěvu na akcích školy, na zahradě v době pobytu dětí venku – již před nástupem dítěte do mateřské školy
 • organizace tzv. zvykacích dnů těsně před nástupem do mateřské školy
 • učit zaměstnance školy chápat spolupráci s rodinou jako svoji potřebu a prostředek k poznání dítěte a jeho individuality
 • organizovat společné akce s rodiči a dětmi tak, aby rodiče nebyli jen pasivními diváky, ale aby se aktivně podíleli na její přípravě a samotné realizaci (k návrhům společných akcí vyzývat na nástěnkách pro rodiče, na třídních schůzkách)
 • ve spolupráci s rodinou pěstovat v dětech kladný vztah k životnímu prostředí, zapojit rodinu do školní EKO hry, společné výlety rodičů s dětmi
 • zapojení rodičů do projektu se seniory v domovech důchodců (podílet se na přípravě dárků, kostýmu pro děti, občerstvení při návštěvě seniorů)
 • zajišťovat pro rodiče odborné přednášky na témata, o které rodiče projeví zájem - využití OP VVV - šablony
 • pro tatínky, strýce, dědečky, kteří také hrají důležitou roli v životě dětí, organizovat akci Tvořivé odpoledne s tatínkem“
 • vypracovat dotazník pro rodiče a na základě vyhodnocení řešit případné problémy a požadavky (l x 2 roky)
 • aktivně využívat projekt „Čtecí babičky“

7. Spolupráce s ostatními subjekty

Cíl:

Všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou a formální úroveň. Upevňovat kontakty se zřizovatelem školy i ostatními subjekty, které jsou přínosem pro školu. Nejdůležitějším bodem je naprostá otevřenost. Je naprosto nezbytná výměna názorů a zkušeností, poněvadž každý vidí školu z jiného pohledu – pedagogové, rodiče, zřizovatel i veřejnost.

Prostředky k dosažení cíle:
 • spolupracovat s mateřskými školami, např. formou sdílení dobré praxe – OP VVV našimi učitelkami
 • spolupracovat se ZŠ Vratislavice nad Nisou
 • spolupracovat s kulturním centrem 10 10 10, Sokolovnou
 • vytvoření vhodných podmínek pro přechod dětí do základní školy, návštěvy tříd, tělocvičny i ostatních prostor základní školy
 • aktivní účast našich děti na projektech pořádaných ZŠ a obce
 • odborné přednášky pro rodiče před zápisem dětí do ZŠ
 • spolupracovat s PPP a SPC – odborné přednášky, rady učitelkám i rodičům
 • otevřená spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem škol

8. SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby
Stálý pedagogický sbor, předvídatelnost do budoucna Absence sponzorů, pouze příležitostně Využití OP VVV, atd. Šablony I, II, III Digitální technologie
Materiální zajištění – podpora zřizovatele, vybavení školní zahrady Komplexní úklid zahrady Zkvalitnění spolupráce s rodiči, zlepšit jejich informovanost Administrativa, inkluze
Kvalifikovaný sbor učitelek Doplnit kvalitní dopadové plochy Vyšší nároky rodičů, možná nespokojenost rodičů
Vstřícné postoje, ochota zaměstnanců ke změnám na pracovišti Zaměřit se na regionální potraviny, „domácí jídla“ Spolupráce se ZŠ Konkurence z vnějšího prostředí
Počet 24 dětí ve třídě Pitný režim při pobytu venku – fontánku dořešit Více propagace naší práce a akcí v médiích Zvyšování počtu dětí ve třídách – navyšující se počet obyvatel v obci
Dobrá atmosféra na pracovišti Doplnit sportovní vybavení na zahradu Oslovit sponzory
Dobrá spolupráce v kolektivu Nízká gramotnost IT pedagogů
MŠ v centru obce
Dobrá spolupráce se zřizovatelem školy
Akce školy, sportoviště, tělocvičny, příroda
Speciální pedagog ve škole

9. Závěr

Rozhodujícím činitelem zlepšení školy jsou v první řadě její pedagogové, provozní zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci. Schopným, úspěšným, dobrým a hlavně šťastným člověkem jsme nejen vědomostmi a zručnostmi, ale i schopnostmi vnímat, chápat, poznávat, cítit, prožívat, spokojeně a šťastně žít. Vše je obsaženo v našem mottu: "Každý den prožijeme s úsměvem!"

GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ