STRAVNÉ, ŠKOLNÉ

Vnitřní řád

Organizace stravování dětí

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Pítka jsou umístěna v každé třídě a na zahradě v MŠ.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8:15 hodin. V případě vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem po obědě, je možné, že si odpolední svačinu mohou s dítětem přijít sníst ve stanovený čas dle rozpisu níže uvedeného, protože jídlo z MŠ není možné vynášet mimo budovu školy.

Pokud se stane úraz či je zjištěno onemocnění dítěte dopoledne při pobytu v mateřské škole a rodič si dítě vyzvedne do domácí péče, je možno si v tento den vyzvednout oběd do vlastních nádob do 12:30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce elektronicky nebo telefonicky do 8:30 hodin.

Podávání přesnídávky a svačiny: 8:30 - 9:00 hodin, 14:30 - 15:00 hodin.

Podávání obědů: 11:40 - 12:15 hodin

Přeplatky stravného za uplynulý školní rok se převádí na účet plátce v měsíci září. Zákonný zástupce nahlásí případnou změnu účtu nejpozději do 31.8.. Dietní režim, pokud je doporučen lékařem, je možno řešit Smlouvou o individuálním dietním stravovaním.

Výše finančního limitu je stanovena následovně:

  • Děti celodenní 3 - 6 let: 51Kč/den
  • Děti polodenní 3 - 6 let: 42Kč/den
  • Děti celodenní 7 let: 54Kč/den (dítě, které dovrší 7 let do 31.8.2024)
  • Děti polodenní 7 let: 45Kč/den

Měsíční platby platné od 1. 9. 2024

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (platí i pro děti s odkladem školní docházky).

  • Školné - 920Kč
  • Stravné celodenní (svačina, oběd, svačina, nápoj) - 1122Kč
  • Stravné polodenní (svačina, oběd, nápoj) - 924Kč
  • Stravné celodenní 7-leté děti* (svačina, oběd, svačina, nápoj) - 1188Kč
  • Stravné polodenní 7-leté děti* (svačina, oběd, nápoj) - 990Kč

*7-leté děti = děti, které v průběhu školního roku, tedy od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025, dovrší věku 7 let.

Částky za stravné a školné se sčítají.

Cena stravného je počítána na průměrně 22 pracovních dní v měsíci – může se tedy měnit.

GRAFIKA WEBU: JANE CORES,
REALIZACE WEBU: JAN POKORNÝ