Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2022) 480
Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2022) 460
Dítě 4leté (do 31. 8. 2022) 440
Dítě 3leté (do 31. 8. 2022) 400
Dítě 3leté (od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022) 350
Dítě 2leté (do 31. 8. 2022) 0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den narození 

za každý den k 31. 8. 0,02

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)  300
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ 100
Trvalý pobyt mimo město Liberec  0

 *)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX); dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci.
Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají.

Sourozenec dítěte

sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2022, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022) 10
starší sourozenec není, nebo nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2022, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec v zapisované škole (ve školním roce 2022/2023), nebo případ hodný zvláštního zřetele.

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje se u se u čtyřletých až šestiletých a u dvouletých posuzuje k 31. 8. 2022, u tříletých se posuzuje k 31. 12. 2022 (např. děti narozené do 31. 8. 2018 jsou posuzovány jako čtyřleté). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. = od tohoto data do 31. 8. 2022 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,02 = 2,68 bodů.).

Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2018 - v rozhodné době bude dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude školu, na kterou je podána přihláška o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2022/2023. 
Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.

Další informace

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit:

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli/ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných mateřských škol přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé mateřské školy.