Informace pro rodiče dětí nastupujících do mateřské školy


Základní údaje o škole

MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ",Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace

Provoz školy je od 6:30 hodin do 16:30 hodin - prosíme o včasné vyzvedávání z MŠ!

Mateřská škola SÍDLIŠTĚ je mateřská škola s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Děti jsou rozděleny do pěti věkově smíšených tříd se 112 dětmi s celodenní péčí.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.30 hod.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, kterou zapíší do Zmocnění a toto pověření platí na dobu 1 roku. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!!!

Docházka dítěte do MŠ - děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8.15 hod. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy dle potřeby rodiny.

Oznámení nepřítomnosti dítěte - zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8,15 hodin, a to osobně, telefonicky, emailem či ICQ. Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne.

Co dítě potřebuje do MŠ:

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání po předchozím písemném upozornění rodiče (dle § 35, odst. 3, školský zákon č.561/2004 Sb.) jestliže:

Spolupráce s rodiči:
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI SE VŠEMI RODIČI!!