Koncepční záměry a úkoly v období 2019 – 2024


1. Úvod

Základním předpokladem úspěšné řídící práce na škole je správné určení cílů řízení, při kterých vycházíme z konkrétních podmínek školy.

Na to, abychom mohli s určitostí říct, zda je nebo není škola efektivní, potřebujeme dostatek ukazatelů, které se v ní projevují. Pro zabezpečení správného výchovně-vzdělávacího procesu a plynulý chod školy je důležité respektování demokratických principů v každodenní práci, plánování, kontrolu a množství dalších úloh.

Systém plánovaní:

Při úvahách o dalším rozvoji školy vycházíme z těchto základních otázek:
  1. Kde je škola nyní?
  2. Kam bude škola směřovat?
  3. Jak toho dosáhneme?
  4. Co pro to uděláme?

2. Charakteristika mateřské školy

Název školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA“SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace
Sídlo: Skloněná 1414, 463 11, Liberec 30
Web školy: www.ms-sidliste.cz
IČO: 46 746 234
Zařazení do sítě škol: 9. 2. 1996
Obchodní rejstřík: 7. 6. 2006
Zřizovatel: Městský obvod Vratislavice nad Nisou - Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
Ředitelka: Mgr. Hana Šimková
E-mail školy: mssidliste@vratislavice.cz
Právní forma: příspěvková organizace – 1. 8. 1993

Naše čtyřtřídní mateřská škola s více jak čtyřicetiletou tradicí působí v obci Vratislavice nad Nisou. Součástí je školní jídelna. Budova naší školy ve Skloněné ulici poskytuje dětem celodenní předškolní vzdělávání. Nachází se v centru obce a se sousedící ZŠ tak tvoří logický celek. Celek dotváří vybavená zahrada a okolí s bohatou nabídkou lesů, parků, rybníků, řeky či sportovišť. Nechybí Sokolovna, kulturní centrum 101010 či lesopark se svým mobiliářem k všestrannému využití.

3. Vize, mise

Vize

Chceme být kvalitní mateřskou školou, kterou budou rodiče spolku s dětmi i nadále vyhledávat pro své vstřícné, vlídné a podnětné prostředí s individuálním přístupem a kvalifikovanými zaměstnanci. Přínosným spatřujeme spolupráci s místními partnery v naší obci.

Co to znamená?

Chceme navazovat na rodinnou výchovu a s rodinou spolupracovat. Snažit se o vzájemný respekt a tím vytvářet ideální podmínky pro všestranný rozvoj každého dítěte. Bezpečné klima a přátelský přístup, založený na dobrých mezilidských vztazích přispívá k pocitům svobody a spolupráce. Obohacení každodenních činností vidíme v propojenosti s místním partnery v obci. Nastavení kvalitní komunikace s rodiči považujeme za prioritu. Kromě důležité osobní komunikace využíváme v dnešní době nezastupitelné moderní technologie, bez kterých se neobejdeme ani při poskytování předškolního vzdělávání.

Mise

Je pro nás důležité, aby se děti i rodiče cítili vítaní a spokojení v bezpečném a vstřícném prostředí naší mateřské školy.

Pomocí podnětného a respektujícího prostředí usilujeme o spokojené dítě, které odchází z naší mateřské školy dostatečně připravené na další vzdělávání. Má představu o toleranci, respektu, zažilo pocit porozumění a důvěry. Vzdělávací nabídka svou rozmanitostí a pestrostí podporuje tvořivost a jeho maximální rozvoj. Rádi bychom vychovávali a vzdělávali takové osobnosti, které si přejeme ve svém životě potkávat

4. Výchovně vzdělávací proces

Cíl:

Naším cílem je usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání.

Respektovat skutečnost, že dochází ke změně stylu práce pedagogických zaměstnanců v přístupu k dětem, v respektování svobodné volby a spontaneity dětí.

Pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost.

Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Vést dětí k ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními.

Předškolní vzdělávání chápat jako prostředek k osvojení základních klíčových kompetencí. Dítě postavené před problém, nebo nečekanou situaci, se učí řešit tento podnět aktivním způsobem, využíváním již získaných kompetencí (úměrně své úrovni).

Čeho chceme u dětí postupně dosáhnout? K čemu položit základy?
Co musíme udělat, abychom naplnily výše uvedené záměry?
Východiskem je ŠVP „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRIMA“

Motivací ke společnému názvu je stejnojmenná báseň, kterou se učí děti naší mateřské školy. Kromě vstřícného a laskavého prostředí, kde je zdůrazněna především dětská individualita, bychom chtěli, aby život předškolního dítěte byl pohodový a plný prima zážitků. Je jen na nás je každému dle možností přiměřeným způsobem zprostředkovat!

Školní vzdělávací plán je strukturován od září do srpna do 5 integrovaných bloků.
  1. V dobrém jsme se sešli…
  2. Malíř podzim přišel k nám…
  3. Jede, zima jede …
  4. Jaro už je tu…
  5. Léto, milé léto…

Jednotlivé integrované bloky obsahují jednotlivé týdenní či dvoutýdenní plány práce či výběr projektů, které si v každé třídě zpracovávají a inovují třídní učitelky aktuálně dle potřeby.

Klademe důraz:

5. Klima školy

5.1 Organizace prostředí
Cíl:

Pohoda prostředí a příznivé klima není dána jen prostorami v mateřské škole, ale též lidmi, kteří zde pracují a toto prostředí spoluvytvářejí. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Nastavovat takový režim, který je v souladu se zdravým stylem života. Zdravé a bezpečné prostředí všech prostor školy – podle platných norem.

Prostředky k dosažení cíle:
5.2 Vztah učitelka – dítě
Cíl:

Učitelka je rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělávání. Budeme se snažit, aby učitelka nebyla jen ta, která rozhoduje, sděluje, řídí, kontroluje a hodnotí, ale aby působila jako průvodce na cestě za poznáním, aby pomáhala dětem nalézat orientaci v okolním světě. Všichni zaměstnanci školy se chovají k dětem jako ke svým partnerům, jsou jim rádci, poskytují jim podporu a pomoc s ohledem na jejich individuální potřeby.

Prostředky k dosažení cíle:
5.3 Personální oblast
Cíl:

Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy, pečovat o jejich odborný růst. Ve vzájemných vztazích všech pracovníků vytvářet atmosféru klidu, pohody, tolerance. Uplatňovat demokratické metody vedení, znát dobře personál, umět je vyslechnout, pochopit, vcítit se do jejich problémů. Udržovat stabilní kolektiv, zaměstnance pozitivně motivovat.

Prostředky k dosažení cíle:
5.4 Organizace řízení
Cíl:

Kvalitní a dobrou organizací vytvářet optimální podmínky pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost. Upřesňovat organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumenty školy, inovovat je, aby odpovídaly skutečným potřebám. Snažit se o co nejlepší informovanost všech zaměstnanců.

Prostředky k dosažení cíle:
5.5 Materiální podmínky a vybavenost, využití finančních prostředků
Cíl:

Postupně zkvalitňovat materiální podmínky ve škole, zvyšovat bezpečnost a zlepšovat hygienické podmínky. Udržet bezpečný bezbariérový přístup. Vylepšovat estetickou výzdobu školy.

Prostředky k dosažení cíle:
5.6 Předávání informací
Cíl:

Přenos informací by měl vytvářet pozitivní obraz školy. Informovat veřejnost pomocí webových stránek, prostřednictvím školních nástěnek, třídních schůzek, pomocí internetových platforem a výroční zprávou.

Prostředky k dosažení cíle:

6. Spolupráce s rodiči

Cíl:

Jedním z hlavních úkolů školy je dobrá komunikace s rodiči s využitím moderních a přístupných technologií. Pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je důležité vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Škola poskytuje prostřednictvím školních nástěnek a www stránek základní a objektivní informace o činnosti školy. Shrnutí školního roku je k dispozici ve vlastním hodnocení školy.

Prostředky k dosažení cíle:

7. Spolupráce s ostatními subjekty

Cíl:

Všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou a formální úroveň. Upevňovat kontakty se zřizovatelem školy i ostatními subjekty, které jsou přínosem pro školu. Nejdůležitějším bodem je naprostá otevřenost. Je naprosto nezbytná výměna názorů a zkušeností, poněvadž každý vidí školu z jiného pohledu – pedagogové, rodiče, zřizovatel i veřejnost.

Prostředky k dosažení cíle:

8. SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby
Stálý pedagogický sbor, předvídatelnost do budoucna Absence sponzorů, pouze příležitostně Využití OP VVV, atd. Šablony I, II, III Digitální technologie
Materiální zajištění – podpora zřizovatele, vybavení školní zahrady Komplexní úklid zahrady Zkvalitnění spolupráce s rodiči, zlepšit jejich informovanost Administrativa, inkluze
Kvalifikovaný sbor učitelek Doplnit kvalitní dopadové plochy Vyšší nároky rodičů, možná nespokojenost rodičů
Vstřícné postoje, ochota zaměstnanců ke změnám na pracovišti Zaměřit se na regionální potraviny, „domácí jídla“ Spolupráce se ZŠ Konkurence z vnějšího prostředí
Počet 24 dětí ve třídě Pitný režim při pobytu venku – fontánku dořešit Více propagace naší práce a akcí v médiích Zvyšování počtu dětí ve třídách – navyšující se počet obyvatel v obci
Dobrá atmosféra na pracovišti Doplnit sportovní vybavení na zahradu Oslovit sponzory
Dobrá spolupráce v kolektivu Nízká gramotnost IT pedagogů
MŠ v centru obce
Dobrá spolupráce se zřizovatelem školy
Akce školy, sportoviště, tělocvičny, příroda
Speciální pedagog ve škole

9. Závěr

Rozhodujícím činitelem zlepšení školy jsou v první řadě její pedagogové, provozní zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci. Schopným, úspěšným, dobrým a hlavně šťastným člověkem jsme nejen vědomostmi a zručnostmi, ale i schopnostmi vnímat, chápat, poznávat, cítit, prožívat, spokojeně a šťastně žít. Vše je obsaženo v našem mottu: "Každý den prožijeme s úsměvem!"