Plán Enviromentálního Vzdělávání, Výchovy a Osvěty (EVVO)


Naše mateřská škola SÍDLIŠTĚ je charakteristická svým zvýšeným zájmem o environmentální výchovu. Využívá a spolupracuje s organizacemi - Čmelák, Divizna a Střevlík. Jsme členem Mrkvičky. Mnoho vzdělávacích příležitostí nabízí blízké i vzdálené okolí Vratislavic nad Nisou se svými lesy, parky, řekou, rybníky, loukami i poli. Obec je obklopena pastvinami, kde mohou děti pozorovat krávy, ovce či koně. Vděční jsme i za včelaře, který děti seznamuje s péčí a ochranou včelstev a v neposlední řadě s včelími produkty formou návštěv a edukativních her. Nově máme možnost využívat EKOPark Liberec s originálními interaktivními přírodními prvky a projekty.

Hlavní záměr EVVO:

Naším cílem je podpořit a vycházet z rámcových cílů předškolního vzdělávání, jejichž prostřednictvím je zajišťován harmonický rozvoj dítěte, schopnost učit se poznávat primární hodnoty naší společnosti. Pracujeme na schopnostech dítěte být samostatným a osvojit si povědomí o vlivu na nejbližší okolí, působit na něj a vytvářet si odpovědný postoj k ochraně životního prostředí.

Specifické cíle:

Seznámit s blízkým i vzdálenějším okolím školy, objevovat podnětné prostředí na území Vratislavic nad Nisou – lesy, rybníky, lesopark. Toto okolí chránit a vytvářet povědomí o sounáležitosti s blízkou přírodou. Podporovat potřebu být součástí živé i neživé přírody a pracovat na vytváření pozitivního postoje ke společnosti a životu na planetě Zemi. Umožňovat dětem poznávat jednoduchými činnostmi a návštěvami ekologických center přirozený život v přírodě a pochopit, že mohu životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Praktickými činnostmi dětem zprostředkovat seznamování s různými materiály a zkušenost s pěstitelskými činnostmi.

Očekávané výstupy:

Dítě využívá poznatků, dovedností a postojů k ochraně životního prostředí, péči o různorodý svět přírody v blízkém i vzdáleném světě přírody. Chápe životní proměny, jejich řád, čtvero roční období a působení vlivů přírody. Učí se vnímat přírodu. Má informace o planetě Zemi a jiných kulturách. Má povědomí o významu životního prostředí a sdílí potřebu, že přínosné, smysluplné a nutné ho ochraňovat. Vnímá potřeby organismů, života rostlin či živočichů, uvědomuje si jejich význam a potřebu starat se o ně. Pomáhá pečovat o životní prostředí, učí se nakládat s odpadem a nutností všímat si nepořádku a nevhodných modelů chování.

Možnosti využití školní zahrady:

V rámci využití projektu „Zahrady v přírodním stylu“ vznikly na naší školní zahradě přírodní zóny, které mohou být využívány k realizaci nejen výukových projektů se zaměřením na EVVO, ale i k dennímu kontaktu s informacemi o zodpovědnosti k ochraně životního prostředí. Cílem je vést děti k získání povědomí, že jejich chování a smýšlení ovlivňuje nejen vlastní zdraví, zdraví druhých ale i přírodu kolem nás.

Zóny zahrady: Vzdělávací plán v návaznosti na ŠVP PV:
IB ŠVP PV:
  1. V dobrém jsme sešli...
  2. Malíř podzim přišel k nám...
  3. Jede, zima, jede,...
  4. Jaro už je tu...
  5. Léto, milé léto,...

1. Blok je realizován v měsíci září, Tento blok usnadňuje dětem integraci a adaptaci do nového prostředí mateřské školy, školní zahrady a blízkého okolí. Pomáhá vytvářet a rozvíjet přirozené vztahy ve škole mezi dětmi a dospělými. Seznamování s environmentálními prvky školní zahrady – Divočina – klády, Hmyzí domeček, kamenná řeka, vyvýšenými záhony či kompostérem. Sejdeme se u záhonů – beseda se zahradníkem. Ukončení pěstitelské činnosti, úprava záhonů. Vycházky k lesu, rybníkům či na pole a louky v okolí.

2. Tento blok se zaměřuje na sledování probíhajících změn v přírodě, vnímání odlišností všemi smysly. Umět je pojmenovat a charakterizovat typické znaky. V následném podzimním období se soustřeďujeme na pozorování ovocných stromů na školní zahradě i v okolí školy. Sklízíme ovoce a nabízíme další možnosti jeho využití. Např. děti připravují netradiční saláty, kompoty a díky vlastní sušičce ovoce se spolupodílí i na přípravě tzv. křížal. V následujícím období připravujeme stromky na zimní období. Pozorujeme změny v přírodě v místním lesopark. Věnujeme se sběru přírodnin a barevných listů, které zpracováváme při společném tvůrčím odpoledni s rodiči v mateřské škole. Začínáme využívat vzdělávací nabídky center Divizna, Střevlík s ekologickými projekty. K posilování získaných vědomostí využíváme rozmanitých výtvarných a pracovních činností.

3. Blok seznamuje děti s charakteristickými znaky zimního období, s péčí o své zdraví jako hodnotu, kterou upevňujeme tradičními sportovními aktivitami. Adekvátní formou jsou děti seznamovány s typickými tradicemi adventu a vánočních svátků, celého vánočního období. Prosinec zve k pozorování změn v přírodě, která se připravuje na příchod zimy. K akci Kouzelná školka – nabízí se prostory v prostorech zahrady amfiteátr, domečky a další prvky na školní zahradě. Terén zahrady umožňuje v lednu a únoru rozvíjet pohybovou zdatnost při sáňkování a bobování. V nedalekém okolí se nachází krmelec, ke kterému s dětmi v zimním období docházíme. I nadále se nabízí využívat vzdělávací nabídky center Divizna, Střevlík s ekologickými projekty.

4. Tento IB začíná březnem a v tomto období seznamujeme děti se svátky jara, zvyklostmi a tradicemi velikonočních svátků. Nechybí charakteristické znaky jara. Aktuálně si děti vytváří poznatky o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nechybí společná akce s rodiči, kteří věnují svůj čas a úsilí k jarnímu úklidu školní zahrady. Scházíme se u vyvýšených záhonů a sledujeme výsev a klíčení semen a rostlin. Okolní pastviny umožňují pozorování domácích zvířat – koní, kraviček a jejich mláďat. Posilujeme pocit respektu a sounáležitosti s přírodou, živou i neživou.

5. Léto, milé léto vítáme v měsíci červnu a kterým vítáme léto a jeho radovánky. Východiskem je vnímání ochrany životního prostředí, okolní přírody. Běžné činnosti se snažíme přesouvat do přírody. Provozujeme ekologické činnosti, sledujeme okolní svět a vytváříme povědomí o jiných kulturách a národnostech. Děti sledují pěstitelské pokroky, podílí se na sklízení a úpravách záhonů a jejich okolí. Znají význam kompostu (vnitřního i vnějšího)a procesů, které se v něm odehrávají. Prostřednictvím mlhoviště si zprostředkovávají informace o koloběhu vody, o potřebě šetřit s ní a hospodárně ji využívat.

Během školního roku se děti aktuálně zapojují do třídních projektů, které se realizují po celý školní roku. Na enviromentální téma je to např. - Voda - mocná čarodějka, Les je náš kamarád, Rok včely, etická výchova.

Vzdělávací metody:

Hry skupinové i individuální, pozorování, rozhovory, besedy, situační, poznávací a prožitkové učení, manipulace s předměty, experimenty

Partneři: