Zápis do mateřských škol a kritéria přijímání pro školní rok 2019/2020


Seznam přijatých dětí

Dovolujeme si informovat o podrobnostech týkajících se letošních zápisů k předškolnímu vzdělávání. Stejně jako vloni bude ve vratislavických mateřských školách probíhat jednotná elektronická podpora zápisů do mateřských škol stejně jako v Liberci. Zápis se skládá ze tří fází. Kompletní informace naleznete na webové stránce: https://zapisyms.liberec.cz/. Kompletní informace je možné získat také během dní otevřených dveří, které budou probíhat ve vratislavických MŠ v následujících termínech:

MŠ "Lísteček" (budova v ul. Východní a v ul. Donská) 3. 4. 2019 9:00 – 11:00
MŠ "Lísteček" (budova v ul. Tanvaldská a Poštovní) 4. 4. 2019 9:00 – 11:00
MŠ "SÍDLIŠTĚ" 16. 4. 2019 10:00 – 11:30

Zápis se skládá celkem ze tří fází. I.fáze zápisu proběhne od 8. 4. do 13. 5. 2019, tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese: https://zapisyms.liberec.cz/ nebo si ji mohou zákonní zástupci po domluvě s ředitelkou MŠ vyzvednout v příslušné mateřské škole. Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze zaregistrovat se a žádost vytisknout. Ale vytisknutou a podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy v II. fázi - sběr žádostí. Sběr žádostí bude probíhat pouze v úterý 14. 5. 2019 ve stanovených časech a příslušných pracovištích.

Sběr žádostí o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání:

MŠ "Lísteček" (v budově školy v ul. Východní 270 - sídlo organizace) 14. 5. 2019 8:00 – 11:30
13:00 - 17:00
MŠ "SÍDLIŠTĚ" 14. 5. 2019 8:00 – 11:30

Od 20. 5. 2019 začne III. fáze – vyhodnocování žádostí, kdy ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do zvolené mateřské školy. Od tohoto termínu můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení dítěte.

Ředitelka konkrétní mateřské školy vyhodnotí všechny žádosti o přijetí a informuje o přijetí či nepřijetí dítěte dle pořadí a důležitosti kritérií pro přijetí. Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020


Věk dítěte
Předškolák - 6letý (do 31. 8. 2019) 480
Předškolák - 5letý (do 31. 8. 2019) 460
Dítě 4leté (do 31. 8. 2019) 440
Dítě 3leté (do 31. 8. 2019) 400
Dítě 3leté (od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019) 350
Dítě 2leté (do 31. 8. 2019) 0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2019 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den narození
za každý den v roce 0,02
Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *) 300
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ 100
Trvalý pobyt mimo město Liberec 0

*)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte
Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019 10

Školské obvody spádových mateřských škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberce č. 4/2016, která stanovuje spádovou oblast pro obě vratislavické mateřské školy. Touto spádovou oblastí je celý katastr Vratislavic nad Nisou.

Důrazně upozorňujeme rodiče, že s účinností od 1. 9. 2017 je dle § 34, odst. 1 předškolní vzdělávání pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátéhoroku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je povinné. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělání, dopouští se dle § 182a, odst. 1, písm. a) zákona 561/2004 Sb. přestupku.