Zápis do mateřských škol a kritéria přijímání pro školní rok 2018/2019


Dovolujeme si informovat o novinkách, které jsme letos připravili ve spojitosti se zápisy k předškolnímu vzdělávání. V letošním roce se nově připojují i vratislavické mateřské školy k jednotnému elektronickému zápisu, který byl vloni zaveden v Liberci. Zápis se tak bude skládat ze tří fází. Kompletní informace naleznete na webové stránce: https://zapisydoskol.liberec.cz/. Přesto dovolte, abychom všechny novinky a náležitosti zápisu popsali v tomto článku.

I.fáze zápisu nově probíhá již od 3. 4. do 3. 5. 2018, tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese: https://zapisyms.liberec.cz/ nebo si ji mohou zákonní zástupci po domluvě s ředitelkou MŠ vyzvednout v příslušné mateřské škole. Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze zaregistrovat se a žádost vytisknout. Ale vytisknutou a podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy v II. fázi - sběr žádostí. Sběr žádostí bude probíhat pouze ve čtvrtek 3. 5. 2018 ve stanovených časech a příslušných pracovištích.

Sběr žádostí o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání:

MŠ "Lísteček" (v budově školy v ul. Východní) 3. 5. 2018 8:00 – 12:00
MŠ "Lísteček" (v budově školy v ul. Tanvaldská) 3. 5. 2018 13:00 – 17:00
MŠ "SÍDLIŠTĚ" 3. 5. 2018 8:00 – 11:00

Od 10. 5. 2018 začne III. fáze – vyhodnocování žádostí, kdy ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do zvolené mateřské školy. Od tohoto termínu můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení dítěte.

Ředitelka konkrétní mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte dle pořadí a důležitosti kritérií pro přijetí. Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla.

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018) Věk Body
Předškoláci
(děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2018, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)
sedmiletí 480
šestiletí 460
pětiletí 440
čtyřletí 420
tříletí 400
Mladší tří let dvouletí 20
jednoletí *) 0
Den narození dítěte, za každý den v roce 0,02

*) Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2018 věku minimálně dvou let nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *) 200
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ 100
Trvalý pobyt mimo město Liberec 0

*) Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018) 10

Školské obvody spádových mateřských škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberce č. 4/2016, která stanovuje spádovou oblast pro obě vratislavické mateřské školy. Touto spádovou oblastí je celý katastr Vratislavic nad Nisou.

Důrazně upozorňujeme rodiče, že s účinností od 1. 9. 2017 je dle § 34, odst. 1 předškolní vzdělávání pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátéhoroku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je povinné. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělání, dopouští se dle § 182a, odst. 1, písm. a) zákona 561/2004 Sb. přestupku.